Links

Wachtdienst week: www.mediwacht.be

Wachtpost weekend: www.w8post.be

Apotheek van wacht: www.apotheek.be

Tandarts van wacht: www.tandarts.be

Patiëntenrichtlijnen: www.gezondheidenwetenschap.be

OCMW Lubbeek: www.ocmwlubbeek.be  

Thuiszorg: www.landelijkethuiszorg.be

Wit-Gele Kruis: www.wgk.be

Rode kruis: www.rodekruis.be

Artsen zonder grenzen: www.msf-azg.be

Reisgeneeskunde: www.itg.be

Griep: www.influenza.be

Griepvaccinatie: www.griepvaccinatie.be

Kind en Gezin: www.kindengezin.be

Palliatief netwerk: www.panal.be

Stoppen met roken: www.tabakstop.be

Seksuele Gezondheid: www.sensoa.be

Diabetes: www.diabetes.be

Centrum voor geestelijke gezondheid: www.cgg-vbo.be

Medisch centrum voor huisartsen (MCH): www.mchinfo.be

UZ Leuven: www.uzleuven.be

Orgaandonatie: www.beldonor.be

Kanker: www.kanker.be

Depressie: www.fitinjehoofd.be

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk: www.caw.be

Kindermishandeling: www.kindermishandeling.be

Alcohol en drugs: www.druglijn.be

Patiënteninformatie: www.thuisarts.nl